uk I eng

Співробітники кафедри


Майданник Віталій Григорович


Завідувач кафедри

Академік НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця


У 1980 р. закінчив з відзнакою педіатричний факультет і як ленінський стипендіат, якій активно займався суспільною діяльністю, був занесений до «Золотої книги пошани» Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Після клінічної ординатури і успішного захисту кандидатської дисертації «Клинико-функциональное состояние почек и показатели клеточно-гуморального иммунитета при пиелонефрите у детей» в 1983 р. його обрано за конкурсом на посаду асистента, а потім доцента (1989) кафедри пропедевтики дитячих хвороб (нині кафедра педіатрії № 4). В 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему «Клинико-экспериментальное изучение развития пиелонефрита и комплексное лечение его у детей». Кандидатську і докторську дисертації захистив під керівництвом заслуженого працівника народної освіти України, професора В.Д. Чеботарьової.
У травні 1990 р. В.Г. Майданник за конкурсом був обраний на посаду завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб (нині кафедра педіатрії № 4). У 1991 р. йому присвоєно вчене звання професора. В 1994-2000 рр. виконував обов’язки проректора з лікувальної роботи та декана медичного факультету №3 (2005–2010) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Відомий учений-педіатр, фахівець у галузі нефрології дитячого віку, якій зробив суттєвий внесок у вивчення механізмів розвитку та розробку нових методів діагностики і лікування мікробно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Встановив провідну роль структурно-функціональних порушень мембран і біоенергетики імунокомпетентних клітин у формуванні імунодефіциту при пієлонефриті, детально вивчив роль фібронектину, простагландинів, імунних комплексів, їх склад та фізико-хімічні властивості при мікробно-запальному ураженні паренхіми нирок, що дозволило запропонувати оригінальну концепцію патогенезу пієлонефриту у дітей. У складі групи провідних вчених-нефрологів у 2009 р. В.Г. Майданнику була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок. Особливо важливими в науковій роботі В.Г. Майданника та його учнів є дослідження порушень вегетативної нервової системи у дітей. Вперше визначені особливості вегетативного і гормонального гомеостазу, варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску, порушення центральної, мозкової й периферичної гемодинаміки та мікроциркуляції у дітей з різними клінічними формами вегетативних дисфункцій. Це дозволило створити школу дитячих вегетологів та Центр діагностики і лікування вегетативних дисфункцій у дітей, який успішно функціонує з 1990 р. на клінічній базі кафедри.
Важливим в науковій роботі В.Г. Майданника є вивчення різних аспектів захворювань органів дихання та ендокринної системи. Під керівництвом В.Г. Майданника виконано цикл досдіджень з проблеми удосконалення діагностики і лікування гастроезофагеального рефлюкса та інших хронічних захворювань травного каналу у дітей. Наукові інтереси В.Г. Майданника охоплюють також історію педіатрії та соціальні проблеми медицини. В.Г. Майданник є автором 720 наукових праць, в тому числі 33 монографії і 58 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. При цьому понад 40 наукових праць опубліковано в таких авторитетних зарубіжних журналах, як «Pediatric Nephrology», «Kidney International», «Acta Pаediatricа», «Pediatric Infections Disease Journal» тощо.
Ним створено наукові школи з нефрології, вегетології та інших розділів патології дитячого віку. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено та захищено 4 докторських і 37 кандидатських дисертацій. За визначні наукові досягнення у 2003 р. був обраний членом-кореспондентом НАМН України за спеціальністю «педіатрія», а у 2010 р. – дійсним членом (академіком) НАМН України.
Очолюючи опорну кафедру з навчально-методичної роботи, він розробив програму з педіатрії для вищих медичних закладів освіти, систему комп'ютерного тестування, видав 9 підручників («Пропедевтична педіатрія», «Педиатрия» тощо) та 18 навчально-методичних посібників.
В.Г. Майданник проводить велику науково-організаційну роботу. Виконує обов’язки члена вченої ради університету та вченої медичної ради МОЗ України (з 2013 р.), голови спеціалізованої вченої ради (з 1999 р.), голов¬ного редактора «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства та гінекології» (з 1996 р.), члена правління Асоціації педіатрів України (з 1993 р.), віце-президента Асоціації педіатрів України (з 2005 р.), члена проблемних комісій з педіатрії та нефрології МОЗ та НАМН України (з 2010 р.). Крім того, він є членом Міжнародних асоціацій педіатрів та дитячих нефрологів (з 2008 р.). Протягом 2004-2011 рр. виконував обов’язки головного педіатра Головного управління охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.
В.Г. Майданник є членом редакційних колегій таких фахових журналів, як «Перинатологія і педіатрія», «Вопросы практической педиатрии», «Український журнал нефрології та діалізу», «Серце та судини» тощо, а також газети «Здоров’я України», заступником відповідального редактора збірника наукових праць «Актуальні питання нефрології» тощо. Його багаторічна лікарська, науково-педагогічна та громадська діяльність відзначена за Указом Президента орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2016), подякою голови Київської міської держадміністрації (1999), подякою (2007) та Почесною грамотою (2007) МОЗ України. У 2001 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».


Бурлай Валентин Григорович


Професор

Доктор медичних наук, професор, голова Апробаційні ради при спеціалізованій вченій раді зі спеціальності "Педіатрія». Відповідає за громадську та виховну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. богомольця у 1974 р. У 1974-1976 рр. навчався у клінічній ординатурі, в 1979-1983 рр. в заочній аспірантурі при кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Київського медичного інституту.

З 1976 р. працював асистентом, з 1991 р. – доцентом кафедри педіатрії №4 НМУ.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування декарису і галаскорбіна в комплексному лікуванні гломерулонефрита у дітей», у 2001 році - докторську дисертацію на тему "Вегетативні дисфункції у дітей (діагностика та лікування)".

Наукові інтереси: нефрологія, вегетологія.

Підвищував кваліфікацію в Ленінградському ДПІ (1978 р.), 2-м МОЛДМІ (1983, 1988 рр..), КМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України (1997 р., 2002 р., 2003 р., 2010 р.).

Консультує дітей у відділенні кардіології (Центрі діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей) дитячої клінічної лікарні № 6 м. Києва (вул. Терещенківська 23-25/10).

Автор 108 наукових праць, 3 авторських свідоцтв на винаходи, 5 раціоналізаторських пропозицій.

Стаж роботи за фахом 38 років, педагогічний стаж 36 років.


Мітюряєва-Корнійко Інга Олександрівна


Професор

Доктор медичних наук, професор. Відповідає за наукову роботу.


Закінчила з відзнакою педіатричний факультет у 1989р. Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, і як Ленінський стипендіат була занесена до «Золотої книги пошани». З 1991 р. по теперішній час працює на кафедрі педіатрії №4 НМУ: з 1991р. – асистент, з 2008р. – доцент, з 2011 – професор. У 1994 р. захистила кандидатську, у 2007р. - докторську дисертації.
З 2013р. - є науковим редактором «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства і гінекології».
З 2015р. виконує обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України, член Апробаційної ради та циклової комісії з питань педіатрії.
Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри, керує студентським науковим гуртком, підготовкою інтернів-магістрів, клінічних ординаторів. В 2015 - 2016 рр. її учні, студенти-науковці отримали міжнародні дипломи та сертифікати в Берліні, Грьонінге, Лісабоні, Гразі та Вітебську.
За її безпосередньої участі було створено навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни на 6-му курсі, написано 3 типових навчальних програми для студентів, лікарів-інтернів та магістрів.
Багаторазово брала участь в якості відповідального дослідника в клінічних міжнародних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях лікарських препаратів, затверджених Фармакологічним Комітетом МОЗ України. Постійно бере участь як доповідач на щорічних українських та міжнародних з'їздах і конференціях.
Є автором 157 наукових праць, 2 монографій, 38 патентів та заявок на винаходи, 4 навчальних посібника та методичних рекомендацій. Під її керівництвом офіційно захищено 2 кандидатських дисертації.
Лікар-педіатр вищої категорії, має сертифікати лікаря – рефлексотерапевта з 2008р. та лікаря – дитячого нефролога з 2012р.
Науково-педагогічний стаж - 25 років, лікарський стаж – 27 років.Чуриліна Аліна Василівна


Професор

Доктор медичних наук, професор. Відповідає за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі. Лікар-педіатр вищої категорії. Вчений секретар Спеціалізованої Ради з педіатрії.Доктор медичних наук, професор. Лікар-педіатр вищої категорії.
В 1984 році закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія».
У 1984 - 1989 роках – клінічний ординатор кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного інституту.
З 1989 по 1991 роки працювала старшим лаборантом кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного інституту.
З 1991 по 1999 роки працювала асистентом кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного університету.
З 1999 року по 2014 роки працювала на посаді завідувача кафедри педіатрії №2 Донецького національного медичного університету імені М. Горького.
З вересня 2014 року – професор кафедри педіатрії № 4 Київського національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
У травні 1991 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості імунологічної реактивності у дітей з високим фізичним розвитком».
У квітні 2001 року отримала наукове звання доцента кафедри дитячих хвороб.
У лютому 2005 року захистила докторську дисертацію за темою «Пролапс мітрального клапана у дітей: механізми
розвитку і підходи до реабілітації». У лютому 2007 року отримала звання професора кафедри педіатрії та дитячих інфекцій.
Підтвердження вищої категорії лікаря – педіатра у листопаді 2013 році.
До основного напрямку наукової діяльності належить вивчення функціонального стану серцево-судинної системи у дітей з синдромом дисплазії сполучної тканини.
Автор більше 150 наукових робіт, у тому числі 3 монографій, співавтор 1 патенту, 3-х учбових посібників та 4-х методичних рекомендацій.
Під керівництвом захищено три кандидатські дисертації.
Нагороджена Подякою Міністра Охорони Здоров’я (13 вересня 2010), Почесною Грамотою Донецького національного медичного університету імені М. Горького (2007, 2010). Стаж роботи за фахом 29 років, педагогічний стаж 23 роки.


Глєбова Любов Петрівна


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент, вчений секретар Апробаційної Ради при Спеціалізованій Раді з педіатрії. Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила донецький медичний інститут у 1976 році. Дипломом з "відзнакою".
Інтернатура – м. Краматорськ, Донецької області, 1976 - 1977р. Клінічна ординатура – Київський медичний інституту, кафедра пропедевтичної педіатрії, 1983-1985 р.
Заочна аспірантура – Київський медичний інституту, кафедра пропедевтичної педіатрії, 1985-1988 р. Дільничний лікар – 1977 – 1981р. м. Краматорськ, м. Жданов Донецької області.
Головний педіатр Жданівського міського відділення охорони здоров"я – 1981 – 1983 р.
З 1987 р. працювала асистентом, з 1999 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.
У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічне значення сезонних коливань функціонального стану кори надниркових залоз та показників клітинного та гуморального імунітету при ревматизмі у дітей».
Науково-клінічні інтереси: кардіоревматологія.
Лікар-педіатр вищої категорії. Підвищення кваліфікації НМАПО (2010 р.).
Консультант міського відділення кардіоревматології ДКЛ №6, поліклініки № 1 Шевченківського району. Володіє методикою ЕХО-кардіологічного дослідження. Годинник та грамота від мера м. Києва – 2005 рік.
Стаж роботи за спеціальністю - 37 років, педагогічний стаж - 26 років.


Качалова Ольга Сергіївна


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за лікувально-консультативну роботу кафедри та навчально-методичну роботу на 2 та 3 курсах. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1981 р. В 1981-1983 рр. навчалася в клінічній ординатурі при інституті педіатрії акушерства та гінекології АМН України.
З 1983 по 1994 р. працювала неонатологом у відділенні фізіології та патології новонароджених та недоношених дітей цього інституту. У 1985-1989 рр. навчалося в заочній аспірантурі.
З 1994 р. працювала асистентом, з 2001 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.
У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна адаптація новонароджених, народжених від матерів, хворих на ревматизм». Науково-клінічні інтереси: неонатологія.
Підвищення кваліфікації НМУ (1999), НМАПО (1997, 2010 рр.). Консультант у відділенні педіатрії та патології новонароджених КМДКЛ №6.
Активно займається науковим пошуком зі студентами гуртківцями з проблем неонатології.
Автор 50-ти наукових праць.
Стаж роботи за спеціальністю - 30 років, педагогічний стаж - 19 років.


Корнієнко Анатолій Борисович


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за матеріально-технічну базу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1976 р.
Навчався в клінічній ординатурі та заочній аспірантурі на кафедрі пропедевтики педіатрії Київського медичного інституту.
З 1986 р. працював асистентом, зараз – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.
Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зміни імунної резистентності та їх корекція при бронхіті і пневмонії у дітей».
Науково-клінічні інтереси: пульмонологія.
Підвищення кваліфікації НМАПО (2010 рр.).
Консультант у відділенні педіатрії КМДКЛ №6.
Автор 46 наукових праць і 3-х раціоналізаторських пропозицій.
Стаж роботи за спеціальністю - 35 років, педагогічний стаж - 26 років.Салтикова Галина Володимирівна


Доцент

Кандидат медичних наук, доцент. Лікар-педіатр вищої категорії. Дитячий гастроентеролог. Заслужений лікар України. Відповідає за проведення виробничої практики на кафедрі. Профспілковий організатор кафедри.

Закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця в 1999 році, в 2000 закінчила магістратуру одночасно з інтернатурою, отримала сертифікат за спеціальністю «Педіатрія» та захистила з відзнакою науково-кваліфікаційну роботу і отримала кваліфікацію магістр за спеціальністю “Педіатрія”. 
В 2000 році вступила до аспірантури НМУ на кафедру педіатрії №4, виконувала дисертаційну роботу. З 2003 р. працювала асистентом, з 2009 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.  У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей". Науково-клінічні інтереси: гастроентерологія.  Отримала другу спеціалізацію з дитячої гастроентерології 2013 році( стажування у 2017)
Підвищення кваліфікації НМАПО (2015 рр.). Консультує хворих на базі педіатричного відділення ДКЛ №7. 
Приймає участь у розробці та написанні методичних рекомендацій, відповідно до програми за якою навчаються студенти 2, 3, 4 та 6 курсів. З 2006 року відповідає на кафедрі за проведення практики, з 2007 року – профорг кафедри. Автор 25 друкованих робіт, серед яких 2 монографії. 
Стаж роботи за спеціальністю педіатрія - 18 років дитяча гастроентерологія 6 років, педагогічний стаж - 18 років.


Терлецький Роман Валерійович


Доцент

Кандидат медичних наук. Відповідає за підготовку студентів до ліцензійного іспиту «Крок 2» та роботу комп'ютерного класу кафедри. Лікар-педіатр першої категорії.

Закінчив з відзнакою педіатричний факультет НМУ імені О.О. Богомольця в 2004 р. Навчався в інтернатурі та магістратурі, в 2005 р., з відзнакою захистив кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра медицини за фахом "Педіатрія".
У 2005-2007 рр. навчався у клінічній ординатурі. З 2007 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.
В грудні 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Клініко-інструментальна характеристика і прогнозування ураження органів-мішеней у дітей з первинною артеріальною гіпертензією".
Науково-клінічні інтереси: артеріальна гіпертензія, генетика, доплерографія.
Підвищення кваліфікації НМАПО (2010, 2015 рр.).
Автор 32 наукових праць.
Стаж роботи за спеціальністю - 12 років, педагогічний стаж - 9 років.


Бурлака Євгенія Анатоліївна


Асистент

Кандидат медичних наук, PhD. Відповідає за навчальну роботу з англомовними студентами. Лікар-педіатр першої категорії.


З відзнакою закінчила педіатричний факультет НМУ ім. О.О.Богомольця у 2005. З 2005 по 2007 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
З 2010 р. працює асистентом кафедри педіатрії №4 НМУ.
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Окисно-індуковані порушення при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків і їх корекція”. Науково-клінічні інтереси: нефрологія, артеріальна гіпертензія. У 2014 році захистила дисертацйну роботу на здобуття наукового ступеня Philosophy Doctor in Medicine за темою "Nephroprotective effect of the cardiotonic steroid ouabain".
З 2008 до 2014 р. приймала участь у програмі співробітництва між кафедрою педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Каролінським Інститутом (Стокгольм, Швеція) з метою проведення спільних наукових досліджень на базі Департаменту Охорони Здоров’я жінок і дітей та Педіатричної лабораторії молекулярних та клітинних досліджень.
Стаж за спеціальністю - 11 років, педагогічний стаж - 3 роки.
Друкованих робіт 69, з них - 12 статей у закордонних журналах.


Гнилоскуренко Анна Валеріївна


Асистент

Кандидат медичних наук. Лікар-педіатр вищої категорії. Відповідає за навчально-методичну роботу на 4-5 курсіДоцент, закінчила медичний факультет №3Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа» у 1999 р. В 1999-2000 рр. під час інтернатури навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця та отримала диплом з відзнакою магістра медицини за спеціальністю «педіатрія». В подальшому навчалась в аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 та у 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступіню кандидата медичних наук з теми «Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у дітей» З 2013 року працювала на посаді асистента, а з січня 2018 року працює на посаді доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Автор 78 друкованих праць з наукової тематики кафедри, в тому числі методичні рекомендації «Діагностика та лікування енурезу в педіатричній практиці», монографія «Вегетативні дисфункції у дітей. Пароксизмальна вегетативна недостатність» . Має 14 патентів України на корисну модель. Вільно володіє англійською мовою, у 2017 році за результатами тестування APTIS (British Council) отримала сертифікат рівня В2. Активно працює над виконанням докторської дисертації. Праймає активну участь у громадському житті кафедри та університету, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри та куратор з навчально-виховної роботи студентів 4-5 курсів педіатричного факультету. Стаж роботи: за спеціальністю «педіатрія» - 18 років, педагогічний - 5 років. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «педіатрія». Проводить заняття з іноземними студентами. На високому рівні володіє методами статистичного аналізу результатів досліджень. Активний користувач комп`ютерної техніки зі знанням основних програм, операційних систем та елементів програмування.


Довгодько Вікторія Володимирівна


Асистент

Лікар ендокринолог вищої категорії.
Іваха Микола Миколайович


Асистент

Головний лікар ДКЛ №6 м. Києва. Лікар-педіатр вищої категорії.Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця в 1985 році. З 01.08.1985 по 27.07.1986 проходив інтернатуру.
У 1995 році без відриву від основної роботи закінчив Національний економічний університет.
З 1989 р. призначений на посаду головного лікаря КМДКЛ №6 де працює до теперішнього часу. Підвищення кваліфікації НМАПО (2010 рр.).
Двічі (1991 і 1998 рр.) обирався депутатом Старокиївської районної ради, очолював комісію з охорони здоров'я.
За внесок у розвиток педіатричної служби м. Києва нагороджений подякою Голови Київської міської державної адміністрації. У 2011 році був нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ м. Києва та МОЗ України.
Автор 17 наукових робіт.


Клець Тетяна Дмитрівна


Асистент

Кандидат медичних наук. Лікар-педіатр вищої категорії.

Кухта Наталія Миколаївна


Асистент

Кандидат медичних наук, головний позаштатний спеціаліст з дитячої кардіології. Лікар-педіатр вищої категорії.


Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1974 р. В 1974-1977 рр. працювала дільничним педіатром в Макарівської ЦРЛ. З 1977 по 1979 р. - дільничний педіатр в ДКЛ № 6.
З 1980 р. - завідує міським ревмокардіологічному відділенням ДКЛ № 6 і одночасно з 1990 р. керує Центром діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей.
З 1993 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.
У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-функціональні особливості перебігу вегетативних дисфункцій у дітей».
Науково-клінічні інтереси: кардіологія, вегетологія.
Регулярно підвищує кваліфікацію в КМАПО імені Шупика МОЗ України, у клініці професора А.М. Вейна у 1990 р.
Стаж роботи за спеціальністю - 35 років, педагогічний стаж - 16 років.


Романенко Світлана Юріївна


Асистент

Кандидат медичних наук. Лікар-педіатр другої категорії.Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця у 2000 році. Проходила інтернатуру і клінічну ординатуру на кафедрі педіатрії №4 при НМУ ім. О.О.Богомольця.
Працювала лікарем приймального відділення дитячої клінічної лікарні №6, лікарем - педіатром медичної фірми «Валерія», лікарем - спеціалістом військового ліцею ім. І.Богуна, медичним представником фірми «Мітек».
З 2003 по 2010 рік працювала асистентом кафедри педіатрії НМІ народної та нетрадиційної медицини.
З 2010 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабораторна та функціональна ефективність комплексного лікування дітей, хворих на бронхіт».
Наукові інтереси: гострі захворювання дихальної, сечовидільної систем, психосоматичні розлади у дітей, застосування гомеопатії, фітотерапії в дитячій практиці. Має спеціалізацію з дитячої пульмонології та неонатології.
Автор 7 наукових праць, 4 статей, 1 патенту на корисну модель.
Стаж роботи за спеціальністю - 11 років, педагогічний стаж - 10 років.


Кривонос Юрій Миколайович


Старший лаборант

Лікар-педіатр першої категорії.У 2005 р. з відзнакою закінчив педіатричний (медичний №3) факультет Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
2005-2007 рр. – інтернатура зі спеціальності "Педіатрія" на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з одночасним навчанням у магістратурі за спеціальністю "Педіатрія".
2007-2009 рр. – клінічна ординатура за спеціальністю "Педіатрія" на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2009 р. – заочний аспірант кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
З 2009 р. старший лаборант кафедри педіатрії №4 НМУ. Виконує кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація діагностики діабетичної кардіоміопатії в дитячому віці”.
Науково-клінічні інтереси: ураження серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей та підлітків, порушення серцевого ритму у дітей, вроджені вади серця у дітей.
2010 р. - спеціалізація з дитячої кардіоревматології.
Консультативно-лікувальна діяльність: ведення хворих у відділенні ревмокардіології ДКЛ №6 м. Києва, ехокардіографія, електрокардіографія, добовий моніторинг ЕКГ за Холтером.
Автор 9 друкованих робіт.


Шевченко Тетяна Антонівна


Асистент

Лікар-педіатр.Водяник Аркадій Аркадійович


Старший лаборант

Лікар-педіатр.Клінічні ординатори

Ковальчук І.В.

Походило О.В.

Альюсеф М.

Контактна інформація
01004, м. Київ, вулиця Л.Толстого, 10
тел. +38(044) 234-53-75
факс. +38(044) 235-53-45
nmu.ped4@gmail.com

© Кафедра педіатрії №4 НМУ імені О.О.Богомольця 2001-2015
Розробка та адміністрація сайту: Ємчинська Є.О.